Skip to the main content.

Proffsigt, Säkert, Effektivt HR-Stöd för mindre företag

Behöver ditt mindre företag hjälp med HR-frågor? Vi förstår att HR inte alltid prioriteras högst när ett företag startats, men det är viktigt att uppfylla de lagkrav som finns från första anställningen. 

Därför har vi ett startpaket som passar bra för dig och ditt företag med upp till 10 anställda. här säkerställer vi att du uppfyller och lever upp till de lagkrav som finns för dig och ditt företag. Kontakta oss om du vill veta mer om vårt startpaket och vad de innehåller.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

VI ERBJUDER GRUNDPAKET AV HR-STÖD FÖR MINDRE FÖRETAGHar du ett litet företag med färre än 10 anställda? Ska du anställa din första medarbetare, eller behöver du hjälp att starta upp arbetet med HR inom ditt företag? Vi hjälper dig med de vitala delarna som behöver finnas på plats upp till din tionde medarbetare.

HR är ett ämne som ofta prioriteras lägre när ett företag startas, men lagen kräver att en viss grund finns redan från den första anställda. 

I detta startpaket får du den dokumentation du behöver för att få en bra grund att stå på, som garaterar att du följer de lagar, regler och förordningar upp till din tionde anställning.

Anställningsavtal:
- Vi hjälper dig med en mall som uppfyller lagkraven för anställningsavtal utifrån den anställningsform du efterfrågar.

Personalhandbok:
- Att ha en personalhandbok på plats i ett tidigt skede av företagets utvecklingsresa är en god idé det är ett perfekt dokument att samla viktig information för alla medarbetare, från rutiner och policys till information om friskvård. 

HR-Guide:
- HR är ett stort ämne som berör alla inom ett företag i olika utsträckning. Därför hjälper vi dig med en guide inom HR för att göra det lite enklare att hitta just den information du söker. Guiden innehåller ämnen som kompetensutveckling, rekrytering, arbetsmiljö, pysikisk ohälsa och rehabilitering, krishantering samt friskvård.
 

17000 kr inklusive 3 timmar rådgivning av våra experter inom HR. 

Efter det finns vi naturligtvis tillgängliga för alla HR-frågor som kan uppkomma på vägen.

Här kan du läsa vårt blogginlägg gällande hr för mindre företag:Hjälp med HR-frågor för småföretagare


Kontakta oss så kommer vi fram till en lösning som passar just er!


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss