Skip to the main content.

Hr-revision - rätt, säker, hållbar genomgång av ditt företag

En Hr-Revision ger dig och ditt företag möjligheten att få experthjälp genom grundlig analys av dokumentation, policys, rutiner och handböcker för att se att allt som krävs enligt lagar och regler finns på plats. 

Kontakt oss för att få hjälp av våra experter inom det breda HR-område för att säkerställa att ni har allt som krävs enligt lagar, regler och förordningar. 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

HR-Revision och hur vi kan hjälpa ditt företag leva upp till aktuella lagkravArbetsrätten ändras kontinuerligt och det kan vara svårt att veta om ens företag uppfyller alla krav som finnas i enlighet med lagar, regler och förordningar. Ett sätt att få en överblick är att göra just en HR-revision. En HR-Revision är en process där en man granskar och utvärderar sin HR-funktion för att säkerställa att den uppfyller företagets behov samt att den följer lagar, regler och bästa praxis. 

Att genomföra en HR-Revision kan betyda minskade risker för ditt företag, både vid hantering av olika situationer som kan uppstå men även för juridiska påföljder. Genom att följa de lagar, regler och förordningar minskar risken för rättsliga tvister, straffavgifter och andra juridiska problem. Genom att följa alla arbetsrättsliga lagar och ha effektiva processer på plats, kan det i sin tur ledan till minskade kostnader för ditt företag.

Utöver att det minskar risken för rättsliga påföljder så skapar det en mer rättvis och jämlik arbetsplats, detta då processer som finns på plats säkerställer att alla anställda behandlas rättvist och jämlikt. Diskrimineringslagen skyddar anställda från diskriminering, trakasserier och andra former av orättvis behandling.

Ett företag som följer och arbetar aktivt för att skapa en positiv arbetsmiljö för sina anställda, kan bygga ett positivt rykte. Detta kan göra det lättare för organisationen att attrahera och behålla talanger, skapa positiva relationer med kunder, investerare och andra intressenter. Genom att ha alla nödvändiga processer på plats kan organisationen öka produktiviteten. När anställda känner sig trygga och respekterade på sin arbetsplats, kan de fokusera på sitt arbete och vara mer engagerade och produktiva.

Kontakt oss för att få hjälp med en HR-Revision för att se till så ditt företag följer det som krävs!

Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss