Skip to the main content.

Personalhandbok - för en smidig, säker anställning

Upptäck vad som ingår i en väl utformad personalhanbok och varför den är en viktigt del av din HR-process för att minska risken för konflikt och missförstånd. 

En personalhandbok skapar trygghet och tillhörighet för dina anställda genom att samla all viktigt information i ett dokument,samtidigt som den hjälper även till att minimera juridiska risker. Kontakta oss idag för hjälp med att skapa en effektiv och smidig personalhandbok. 
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

VAD BÖR INGÅ I EN PERSONALHANDBOK?Varför behöver ditt företag en personalhandbok? Svaret är enkelt: en väl utformad och uppdaterad personalhandbok är en av de viktigaste verktygen för att säkerställa en effektiv och smidig HR-process. Dessutom kan en bra personalhandbok hjälpa till att minimera juridiska risker och ge en känsla av trygghet och tillhörighet för dina anställda.

En väl utformad personalhandbok innehåller viktig information om företagets policies, riktlinjer och rutiner. Detta inkluderar allt från anställningsförfaranden och löne- och förmånsinformation till regler kring sjukfrånvaro, ledighet och arbetsmiljö. Genom att ha all denna information samlad på ett ställe kan du förenkla HR-processen och minska risken för missförstånd och konflikter.

Men en personalhandbok är mer än bara en samling av regler och riktlinjer. Det är också en möjlighet att kommunicera företagets värderingar, vision och kultur till dina anställda. Genom att inkludera information om företagets historia, mission och mål kan du inspirera dina anställda och öka deras engagemang och lojalitet.

En annan fördel med en väl utformad personalhandbok är att den kan hjälpa till att minimera juridiska risker. Genom att inkludera information om lagar och regler som gäller för anställningar kan du minska risken för diskriminering, trakasserier och andra olagliga handlingar. Dessutom kan en tydlig och lättförståelig personalhandbok hjälpa dig att försvara dig mot eventuella arbetsrättsliga tvister.

Slutligen kan en bra personalhandbok hjälpa till att skapa en känsla av trygghet och tillhörighet för dina anställda. Genom att ge dem tillgång till all viktig information på ett ställe kan du visa att du bryr dig om deras välbefinnande och utveckling. Dessutom kan en personalhandbok hjälpa till att skapa en mer enhetlig och rättvis arbetsmiljö, vilket kan öka trivseln och produktiviteten på arbetsplatsen.

Sammanfattningsvis är en personalhandbok en av de viktigaste verktygen för att säkerställa en effektiv HR-process. Det hjälper dig att minimera juridiska risker, kommunicera företagets värderingar och kultur, och skapa en känsla av trygghet och tillhörighet för dina anställda. Så om du inte redan har en personalhandbok är det hög tid att skapa en!

Här kan du läsa ett av våra blogginlägg om varför du bör ha en personalhandbok på ditt företag: Personalhanboken - ett företags bästa vän


Kontakta våra duktiga HR-konsulter så hjälper vi er!


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss