Skip to the main content.

Outsourca er HR - Skräddarsytt, Professionellt, Kompetent stöd till er verksamhet

Har er verksamhet behov av en HR-funktion, men kanske inte resurserna för att anställa någon på heltid? Eller behöver er nuvarande funktion stöttning för att hinna med allt arbete? 

Vi hjälper er verksamhet med skräddarsydd lösningar för att säkra upp er HR-funktion. Vi hjälper till och anpassar oss efter er organisation och de behov som finns.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

OUTSOURCING AV HR-TJÄNSTERHR och dess funktion är en viktig del av många organisationers verksamhet och ska verka för att hantera de personalresurser som finns på ett effektivt och strategiskt sätt. Att outsourca hela eller delar av er HR kan omfatta allt från chefsstöd till personalutveckling eller konflikthantering. 

Vi erbjuder våra kunder möjligheten till ett skräddarsytt paket för det specifika behovet som våra kunder har gällande sin HR-funktion. Vi kan vara en stöttande funktion under en timme i veckan, till att vara ute hos kund ca 2 dagar i veckan, detta för att säkerställa att just ert behov möts. Det viktigaste för oss är att kunna erbjuda lösningar till de problem eller utmaningar ni står inför och finnas tillgängliga för att hjälpa er organisation möta dessa utmaningar på ett bra och effektivt sätt. 

Genom att erbjuda möjligheten till att outsourca er HR funktion till oss kan ni frigöra tid för och resurser för att fokusera på andra delar i kärnverksamheten och öka er effektivitet. Vi bistår även med hög kompetens och expertis inom det breda HR-området, samt hjälpa er attrahera och behålla talangfulla medarbetare. 

 

EB_19_2_24-58 förminskad

 

Genom att ousourca er HR till oss får ni stöd med bland annat:

  • Intern dokumentation som arbetsbeskrivningar, personalhandböcker, HR-policys och riktlinjer
  • Interna HR-processer
  • HR-planer, till exempel planer för arbetsmiljö och jämställdhet
  • Arbetsrättslig rådgivning
  • Anställningskontrakt
  • Råd och stöd i HR-relaterade frågor
  • Fackliga förhandlingar
  • Chefsstöd 

Saknar ni HR-resurser på företaget, eller behöver ni någon att vända er till för råd och stöd inför förändringar eller komplicerade utmaningar när det gäller personalen? Där kommer vi in.

Kontakta oss så kommer vi fram till en lösning som passar just er!

Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss