Lönekartläggning – frågor & svar

FAQ lönekartläggning

Här har vi svarat på några av de vanligaste frågorna kring lönekartläggning. Undrar du vad en lönekartläggning innebär? Här får du svaren!

Vem måste göra en lönekartläggning?
Från och med 1 januari 2017 ska alla arbetsgivare göra lönekartläggning.

Hur ofta måste man göra lönekartläggning?
Enligt de nya lagarna måste alla företag kartlägga lönerna varje år.

Vem genomför lönekartläggningen?
Arbetsgivaren och arbetstagarna ska, som lagen uttrycker det, göra det i samverkan. Arbetsgivaren bär ansvaret för att lönekartläggningen genomförs – företag som inte genomför kartläggningar riskerar vite. Behöver ni hjälp med genomförandet finns vi till hands!

Vilka anställda ska ingå?
Alla anställda ska tas med, oavsett anställningsform. Även föräldralediga ska räknas med, men däremot inte inhyrd personal då dessa har en annan arbetsgivare.

Måste lönekartläggning dokumenteras?
Dokumentera arbetet (om tio eller fler anställda)

Om du är en arbetsgivare med minst tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen och analysen.

Dokumentationen ska innehålla en

  • redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.
  • redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen.
  • redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.
  • beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Måste man verkligen analysera mindre löneskillnader?
I praktiken, ja. Lagen anger ingen gräns för storlek på skillnader i lön – alla löneskillnader måste kunna motiveras av andra orsaker än kön.

Det heter ju lönekartläggning – är det bara bruttolönen man ska titta på?
Nej, all ersättning för utfört arbete ska ingå i kartläggningen, även olika former av förmåner och andra anställningsvillkor som exempelvis semesterrätt, möjligheter till utbildning, flextid med mera.

Måste de anställda ha exakt samma arbetsuppgifter för att det ska räknas som lika arbete?
Nej, de måste inte ha identiska arbetsuppgifter för att de ska räknas som lika arbete. Men om uppgifterna är relativt likartade ska de jämföras med varandra. Med lika arbete menas att arbetsuppgifterna i stort sett är samma.

Vad innebär det att göra en arbetsvärdering?
En arbetsvärdering är att bedöma kraven i ett arbete, exempelvis efter utbildningsnivå.

Vår lönekartläggning visade inte på några skillnader. Måste man verkligen göra en handlingsplan ändå? Vi har ju ingenting att åtgärda?
Ja, handlingsplan måste faktiskt alltid upprättas även om det inte finns några åtgärder. Detta för att upprätta kontinuitet i arbetet från år till år.

När vi upptäcker att det finns osakliga löneskillnader justerar vi det direkt. Måste det dokumenteras ändå?
Ja. I dokumentationen ska ni redovisa hur föregående års planerade åtgärder har genomförts. I dokumentationen kan ni ange hur ni avser att justera skillnaderna samt hur ni har gjort för att ändra dem, även om det sker direkt.

Förra årets åtgärdsplan är inte längre aktuell efter att vi ändrat om i organisationen. Hur följer vi upp det?
I dokumentationen redovisar ni för vilka lönejusteringar som behöver åtgärdas. Om förra årets plan inte längre är aktuell kan ni uppge det i utvärderingen av dessa. Men även om förra årets planerade justeringar inte längre är aktuella kan ju nya ha uppstått i och med omorganisationen!

Hur redovisas lönekartläggningen?
Den redovisas för DO, Diskrimineringsombudsmannen, vid begäran. Och som sagt: Har ni inte gjort någon kartläggning när DO begär att få se den riskerar företaget vite.

 

Kontakta oss