Skip to the main content.

Likabehandlingsplan - Rådgivning, Stöd, Tips för din arbetsplats

Säkerställ en rättvis och säker arbetsmiljö för alla anställda med en likabehandlingsplan. En väl utformad likabehandlingsplan kan förbättra arbetsmiljön, minska konflikter och förbättra produktiviteten. 

I enlighet med diskrimineringslagen ska företag med fler än 10 anställda upprätta en plan för likabehandling och för att motverka diskriminering. Vi hjälper dig att skapa en effektiv, och säker plan som involverar alla anställda och hanterar klagomål, samt incidenter på ett professionellt sätt. 
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

VAD ÄR EN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH VARFÖR BEHÖVER ERAN ARBETSPLATS ENEnligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att arbeta aktivt för att främja likabehandling och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Detta inkluderar att upprätta och genomföra en likabehandlingsplan. Kraven på en likabehandlingsplan varierar beroende på företagets storlek, men det är generellt sett ett krav på företag med fler än 10 anställda att ha en plan på plats. Planen ska innehålla åtgärder för att främja likabehandling, samt beskriva hur diskriminering ska förebyggas och åtgärdas om det uppstår.

Att ha en likabehandlingsplan på din arbetsplats är viktigt för att säkerställa en rättvis och säker arbetsmiljö för alla anställda. En likabehandlingsplan är en strategi för att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

För att skapa en likabehandlingsplan behöver du först förstå vad det är och varför det är viktigt. En likabehandlingsplan beskriver en arbetsplats kultur där alla anställda behandlas med respekt och får lika möjligheter att utvecklas och trivas. Det är ett verktyg för att motverka diskriminering och trakasserier, och för att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga.

För att skapa en effektiv likabehandlingsplan är det viktigt att involvera alla anställda i processen. Detta kan inkludera att genomföra en nulägesanalys, identifiera riskområden, utbilda anställda om likabehandling och skapa en process för att hantera klagomål och incidenter.

En väl utformad likabehandlingsplan kan ge många fördelar för din arbetsplats. Det kan förbättra arbetsmiljön, minska konflikter och förbättra produktiviteten. Dessutom kan det visa att din arbetsplats tar ansvar för att skapa en rättvis och säker arbetsmiljö för alla anställda.

Sammanfattningsvis, om du vill skapa en likabehandlingsplan för din arbetsplats är det viktigt att förstå vad det innebär och varför det är viktigt. Genom att involvera alla anställda och skapa en effektiv plan kan du förbättra arbetsmiljön och skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och respekterade.

Kontakta våra duktiga HR-konsulter så hjälper vi er!


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss