Skip to the main content.

Kvalitetssäkrade, Professionella arbetsrättstjänster för företag

Få hjälp med arbetsrättsliga frågor från våra erfarna rådgivare idag. Vi hjälper arbetsgivare navigera genom den komplicerade och omfattande arbetsrätten för att säkerställa att lagar och förordningar följs och respekteras. 

Vi är specialiserade på arbetsrätt och erbjuder skräddarsydd hjälp med allt från vad som ska finnas med i ett anställningsavtal till tvister och fackliga förhandlingar. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

ERFARNA ARBETSRÄTTSEXPERTER SOM HJÄLPER DITT FÖRETAG MED JURIDISKA FRÅGORArbetsrätt är en viktig del av arbetslivet och handlar om de regler och lagar som reglerar relationen mellan arbetsgivare och anställda. De arbetsrättsliga frågorna kan vara komplexa och kräver en bred kunskap inom området. Vi erbjuder en rad olika tjänster inom arbetsrätt, inklusive rådgivning, förhandlingar och tvister.

Vårt team av experter har omfattande erfarenhet inom området och kan hjälpa er att navigera genom de arbetsrättsliga frågor som påverkar din organisation. Detta inkluderar rättigheter och skyldigheter för både arbetsgivare och anställda, såsom lön, arbetsmiljö och anställningsvillkor. 


En kvalitativ arbetsrättstjänst kan hjälpa arbetsgivare att undvika rättsliga tvister och potentiella skadeståndskrav genom att säkerställa att de följer lagen och respekterar sina anställdas rättigheter. På samma sätt kan en arbetsrättsexpert hjälpa anställda att skydda sina rättigheter och krav på en rättvis behandling på arbetsplatsen.

EB_19_2_24-30

 

Vi förstår vikten av att hålla sig uppdaterad med förändringar inom arbetsrätten, därför kan vi erbjuda uppdaterad rådgivning och support kring nya lagar och förordningar. Vårt mål är att hjälpa er att hantera arbetsrättsliga frågor på ett effektivt och proaktivt sätt, så att ni kan fokusera på att driva eran organisation framåt.

Sammanfattningsvis är arbetsrätt en viktig del av arbetslivet och kan hjälpa både arbetsgivare och anställda att navigera genom den komplicerade lagen och säkerställa att deras rättigheter och skyldigheter respekteras.

Har ni behov kan vi även hjälpa till att ta fram policyers och processer som blir optimala för er verksamhet som garanterar att ni efterföljer de krav ni har som arbetsgivare.

Kontakta våra duktiga HR-Konsulter så hjälper vi er!


Kontakta oss

Viktiga lagar att förhålla sig till är bland annat:

- Arbetsmiljölagen
- Arbetstidslagen
- Diskrimineringslagen
- Föräldraledighetslagen
- Lagen om anställningsskydd
- Lagen om medbestämmande i arbetslivet
- Semesterlagen

Här kan du läsa våra blogginlägg inom arbetsrätt:
Viktiga lagar och regler inom HR
Vill du vara säker på att du uppfyller alla lagkrav inom HR

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.