Skip to the main content.

Säker, Hållbar utveckling / avveckling av verksamhet

Att genomföra förändringar i en verksamhet, oavsett om det är en expansion eller nedläggning kan skapa osäkerhet, samt vara påfrestande för både chefer och medarbetare. 

Med rätt stöd och strategi kan du minimera dessa orosfaktorer och säkerställa en smidig och säker övergång. Kontakta någon av våra HR-Konsulter idag så hjälper vi dig ta fram strategier och stöttar dig genom hela processen för att nå ditt mål.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

UTVECKLING OCH AVVEKLING AV VERKSAMHETAlla större organisationsförändringar, oavsett om det handlar om en positiv eller negativ förändring, kan skapa osäkerhet för både medarbetare och chefer.


Om ni planerar för en tillväxtspurt kan vi stötta i arbetet med att ta fram en strategi för en effektiv rekryterings- och onboardingprocess, samt hur befintlig personal ska integreras för att känna sig delaktiga i processen. Detta för att den nya organisationen snabbt ska komma på banan och ge det resultat som eftersträvas.

Förändringar som påverkar medarbetarnas anställningar, så som omorganisationer och uppsägningar, innebär en lång rad formella krav som kan vara svåra att hålla koll på. Våra konsulter kan hjälpa till med allt från arbetsrättslig experthjälp till rådgivning kring kommunikationsplan och chefsstöd under processen.

Har du några frågor eller behöver stöd i er process? Kontakta våra duktiga HR-konsulter så hjälper vi er!


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss