Skip to the main content.

Traktamente under, vid tjänsteresor

Vad gäller för att kunna få skattefria traktamenten? För att traktamentet ska vara skattefritt krävs det att resan är en tjänsteresa och att det finns minst en övernattning, samt att platsen resan går till ligger minst 50 km från din ordinarie arbetsplats och bostad.

Nedan hittar du mer information om traktamenten vid tjänsteresor, tveka inte på att kontakta våra lönekonsulter för expertis inom löner!
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

TRAKTAMENTEN VID TJÄNSTERESORNär du reser i tjänsten kan du få traktamente av din arbetsgivare. Tanken med traktamentet är att det ska täcka ökade levnadskostnader som uppstår under din tjänsteresa, vilket kan vara högre och kanske fler matkostnader, mindre utgifter för exempelvis kaffe och tidning och kostnader för boende. Uppfyller din resa vissa krav kan traktamentet dessutom vara skattefritt. Här går vi igenom vad som gäller kring traktamenten.

För att ha rätt till skattefritt traktamente behöver följande punkter uppfyllas:

 • Resan ska vara en tjänsteresa och innebära minst en övernattning
 • Platsen resan går till måste ligga minst 50 kilometer från din ordinarie arbetsplats och från din bostad

Samtliga punkter måste uppfyllas för att traktamentet ska kunna vara skattefritt. Själva resan ska vara en resa som görs i arbetet till ett annat ställe än där du normalt arbetar, exempelvis att hälsa på en kund eller leverantör, och kan påbörjas och avslutas både vid din arbetsplats eller ditt hem.
 
Belopp för skattefria traktamenten
Skatteverkets fastställda belopp för skattefria traktamenten för tjänsteresor inom Sverige för 2022 är som följande:

 • Hel dag: 240 kronor
 • Halv dag: 120 kronor
 • Nattraktamente: 120 kronor

För att ha rätt till heldagstraktamente ska resan påbörjas före klockan 12 och avslutas efter klockan 19. Kom ihåg kravet om övernattning: Om du åker innan 12 för att hälsa på en kund som ligger mer än 50 kilometer från din arbetsplats eller bostad och kommer hem efter 19 samma dag uppfylls alltså inte kravet om övernattning. Din arbetsgivare kan ändå betala ut traktamente, men då blir det skattepliktigt på samma sätt som lön. Om du däremot börjar din resa innan klockan 12 dag 1 och kommer hem efter 19 dag 2 har du rätt till två heldagstraktamenten.

Halvdagstraktamenten är när resan påbörjats efter klockan 12 eller avslutats innan klockan 19. Om du reser klockan 13 dag 1 och avslutar resan klockan 18 dag 2 har du rätt till två skattefria halvdagstraktamenten. Om resan börjar klockan 10 dag 1 och avslutas klockan 18 dag två har du rätt till ett heldagstraktamente för dag 1 och ett halvdagstraktamente för dag 2.

Om det är du själv och inte arbetsgivaren som betalar ditt boende på resan kan du få skattefri ersättning för hela boendekostnaden mot uppvisande av kvitto eller motsvarande. Om du inte kan visa upp kvitto kan du fåt skattefritt nattraktamente för 110 kronor per natt.

Notera att din arbetsgivare kan välja att betala mer än angivna belopp om de vill – de skulle exempelvis kunna ge dig 300 kronor per heldag. Då är 240 kronor skattefria och resterande 60 kronor skattepliktiga på samma sätt som lön. Arbetsgivaren kan också ge traktamente även om kravet för exempelvis övernattning inte uppfylls, men då blir ersättningen som sagt skattepliktig.

Kostavdrag
Om det är din arbetsgivare som bekostar dina måltider under tjänsteresan, exempelvis genom att du betalar måltiderna med ett företagskort, ska traktamentet minskas i och med att du då inte haft några ökade måltidskostnader. Detta gäller för såväl frukost som lunch och middag. Kost som ingår i priset på allmänna transportmedel som flyg eller tåg minskar inte traktamentet, men när frukost ingår i hotellpriset ska traktamentet däremot minskas. Kostavdragen görs med fasta belopp:

 • Frukost: 48 kronor
 • Lunch eller middag: 84 kronor
 • Lunch och middag: 168 kronor
 • Samtliga tre måltider: 216 kronor

Beloppen ovan gäller för heldagstraktamenten – för halvdagstraktamenten gäller istället 24 kronor för frukost, 42 för lunch eller middag, 84 för lunch och middag och 108 för frukost, lunch och middag.
 
Kostförmån
När arbetsgivaren bekostar dina måltider på tjänsteresan och de inte avser intern eller extern representation uppstår en kostförmån. För 2022 är förmånsbeloppen:

 • Frukost: 50 kronor
 • Lunch eller middag: 100 kronor
 • Frukost, lunch och middag: 250 kronor

Avser måltiden representation görs kostavdrag som vanligt, men ingen kostförmån uppstår.
 
Traktamenten vid utlandsresor
För tjänsteresor som sker till annat land gäller andra belopp än de som angivits ovan. Skatteverket har specificerat beloppen för respektive land, som du hittar här.

Även vid tjänsteresor till annat land minskas traktamentet om din arbetsgivare står för kosten. För frukost görs det med 15% av traktamentsbeloppet, för lunch eller middag görs det med 35% och för alla tre måltider görs det med 85%. För kostförmån gäller samma regler för utlandsresor som för tjänsteresor i Sverige.

Reduktion vid längre vistelser
När en tjänsteresa pågått till en och samma ort i tre månader reduceras det skattefria traktamentet till 70% av det ursprungliga, maximala skattefria traktamentet, vilket gör 2022 innebär 168 kronor per heldag (240 kronor x 70% = 168). Detta för att man utgått från att de ökade levnadskostnaderna sjunker vid längre vistelse på en och samma ort. Nattraktamentet utgår däremot med samma belopp som innan även om tjänsteresan pågår i mer än tre månader.

När en tjänsteresa pågått till en och samma ort i mer än två år reduceras det maximala skattefria beloppet till 50%, det vill säga 120 kronor per dag.

Avdrag i deklarationen
Om du fått traktamente enligt schablonerna som anges ovan kommer din arbetsgivare redovisa det med ett kryss i din kontrolluppgift, vilket innebär att du inte behöver deklarera ersättningen och att du inte heller kan få något avdrag för dina utgifter.

Om du däremot inte har fått traktamente från arbetsgivaren kan du göra avdrag i deklarationen för dina utgifter i samband med tjänsteresan. Du kan då välja att göra schablonavdrag med samma belopp som tidigare nämnts (240 kronor för heldag, 120 för halvdag), eller göra avdrag för den faktiska utgiftsökningen under tjänsteresan.

 

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller rådgivning!


Kontakta oss

Fyra anledningar till varför ditt företag ska outsourca lönerna

Expertis och specialisering

Genom att outsourca till ett konsultbolag får du tillgång till specialiserade kunskaper och erfarenheter, vilket kan minska risken för felaktigheter och underlätta för företaget att hålla sig i linje med gällande lagstiftning.

Tidsbesparing

Att hantera löneadministration internt kan vara mycket tidskrävande, särskilt för mindre företag som kanske inte har tillräckligt med resurser eller personal för att effektivt hantera processen. Genom att outsourca till ett konsultbolag kan du frigöra tid och resurser internt.

Kostnadsbesparing

Att hantera löneadministration internt kan vara dyrt. Det kräver investeringar i teknik, programvara och kompetent personal. Genom att outsourca till ett konsultbolag kan du minska de fasta kostnaderna för att underhålla en intern löneavdelning.

Minimering av fel och risker

Löneadministration är känslig och felaktigheter kan få allvarliga konsekvenser. Genom att outsourca till ett konsultbolag minskar du risken för fel och följdaktiva problem. Konsultbolag har rutiner och kontroller på plats för att säkerställa korrekta beräkningar.