Skip to the main content.

Jämställdhet och Mångfald - Support, Tjänster för arbetsplatsen

Få professionell hjälp att främja jämställdhet, mångfald och inkludering på arbetsplatsen. En inkluderande miljö där alla känner sig sedda och uppskattade kan öka innovation, samt lockar till sig talanger med olika bakgrunder. 

Vi hjälper dig uppfylla lagkraven och ta fram långsiktiga planer för en kontinuerlig implementering av nya arbets- och tankesätt. Kontakta oss för att se över ert mångfaldsarbete och få hjälp med rapportering och nyckeltal. 
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

PROFESSIONELL HJÄLP FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD PÅ ARBETSPLATSENJämställdhet och mångfald är två viktiga begrepp som handlar om att främja lika möjligheter och rättigheter för alla oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. En arbetsplats som satsar på jämställdhet och mångfald skapar en inkluderande miljö där alla anställda känner sig sedda, hörda och uppskattade.

För att uppnå jämställdhet och mångfald är det viktigt att ha en strategi på plats. En bra strategi inkluderar en utvärdering av den nuvarande situationen på arbetsplatsen, en plan för att främja jämställdhet och mångfald och en uppföljning av resultaten.

Att satsa på jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen kan ge många fördelar. Förutom att det skapar en inkluderande arbetsmiljö kan det också öka innovationen och kreativiteten genom att ta in olika perspektiv och erfarenheter. Dessutom kan det öka företagets varumärkesvärde och locka till sig talanger från olika bakgrunder.

Sammanfattningsvis är jämställdhet och mångfald två viktiga begrepp som främjar lika möjligheter och rättigheter för alla. Satsningar på jämställdhet och mångfald kan ge fördelar som en inkluderande arbetsmiljö, ökad innovation och kreativitet samt ökat varumärkesvärde. Våra konsulter kan bistå med allt från att uppfylla lagkraven, till att ta fram långsiktiga planer och kontinuerligt arbete med implementationen av nya arbets-och tankesätt.

Här kan du läsa vårt blogginlägg om jämställdhet och mångfald:Jämställdhet och mångfald gynnar lönsamheten

Önskar ni hjälp att se över ert mångfaldsarbete eller kanske bara få hjälp med vilken rapportering och nyckeltal ni behöver för att följa upp ert arbete? Tveka inte att ta kontakt med oss.


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss