Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på ett företag avser både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön.

Den fysiska arbetsmiljön är oftast det första vi tänker på när vi hör ordet arbetsmiljö. Denna kan bestå av farliga ämnen, farliga arbetsställningar, värme, datorer, stolar och skrivbord, utrymme, ventilation och buller.


Den psykosociala arbetsmiljön innefattar allt som har med vår psykiska hälsa att göra. Exempelvis hur vi trivs med våra arbetskamrater, möjligheter till personlig utveckling, hur meningsfullt vi upplever vårt arbete och hur stort inflytande vi har över vår situation. Några exempel på en dålig psykosocial arbetsmiljö kan vara mobbning, diskriminering ohälsosam arbetsbelastning och stress.


Att arbeta för en bra arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar och enligt lag är arbetsgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Detta arbete är ständigt pågående och ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta arbete gynnar både anställda och arbetsgivare då det förebygger arbetsskador, ohälsa och olycksfall, minskar sjukskrivningar och lägger grunden för en god arbetsmiljö.


Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) går ut på 4 grundmoment:

• Att undersöka arbetsmiljön tex genom skyddsronder, enkäter och medarbetarsamtal.
• Göra en riskbedömning – Vilka risker har vi hittat och vad kan de få för konsekvenser?
• Åtgärda och upprätta handlingsplan – Vad behöver vi göra, när ska det göras och vem ansvarar för att det blir gjort?
• Kontrollera och följa upp arbetet årligen – Har åtgärderna haft effekt?


Även om arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön är det viktigt att tänka på att alla medarbetare också har ett ansvar. Arbetstagaren ska aktivt medverka i miljöarbetet genom att följa interna rutiner och instruktioner, rapportera eventuella fel/brister till sin närmsta chef och vara en god arbetskamrat. Det är därför viktigt att både anställda och chefer får tillräckliga kunskaper.


Arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras och alla företag, oavsett storlek, ska ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver företagets visioner, riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet.


Behöver ni hjälp med att komma i gång med det systematiska arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats? Eller har ni upptäckt problem som ni behöver ha hjälp med att lösa?

Kontakta våra duktiga HR-konsulter så hjälper vi er!

 

Kontakta oss