Skip to the main content.

Arbetsmiljöplan - för en smidig, säker arbetsplats

Att ha en välutformad arbetsmiljöplan på plats inom en organisation som är verksam inom bygg- och anläggningsbranschen, där särskild risk i arbetet kommer finnas.

Behöver du och ditt företag hjälp med att ta fram en arbetsmiljöplan som styrdokument? Tveka inte på att kontakta oss redan idag!
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

VAD ÄR EN ARBETSMILJÖLAN OCH VARFÖR BEHÖVS DEN?För en del verksamheter inom bygg- och anläggningsbranschen behövs en arbetsmiljöplan, I första hand gäller detta vissa byggprojekt eller arbeten där särskilda risker finns i arbetet och arbetsuppgifterna. 


Själva arbetsmiljöplanen ska verka som ett styrdokument för hur arbetsmiljöarbetet inom de olika projekten ska utföras och hur det ska samordnas. Anledningen till att man har en arbetsmiljöplan är för att förebygga uppkomsten av arbetsmiljörisker i arbetet. 


När behöver man ha en arbetsmiljöplan?

 

En arbetsmiljöplan ska tas fram om:

  • Något av de arbeten som ska utföras med särskild risk anges i 12 a § i AFS 1999:3 ska utföras i samband med anläggnings- och byggarbetet.

Eller

  • Anläggnings- eller byggnadsarbetena av sån omfattning anmälan ska lämnas i förhand, dvs:

    1: Arbetet är beräknat att det ska pågå under mer än 30 dagar, samt sysselsätta mer än 20 arbetstagare samtidigt under något tillfälle, eller

    2. De totala antalet persondagar beräknas till att bli fler än 500.

 

Utöver arbetsmiljöplanen är det en god idé att tänka på det övriga arbetsmiljöarbetet som ska genomföras på en arbetsplats oavsett bransch eller antal medarbetare (SAM). Att ha en arbetsmiljöhandbok på plats är av största vikt för alla organisationer, detta för att säkerställa det förebyggande arbetet mot ohälsa, skador eller andra arbetsmiljörelaterade situationer. Här kan du läsa mer om det Systematiska arbetsmiljöarbetet och hur vi kan hjälpa dig med ditt arbetsmiljöarbete. 


Kontakta våra duktiga HR-konsulter så hjälper vi er med er arbetsmiljöplan, utformning och hur ni kan arbeta med ert arbetsmiljöarbete. 


Kontakta oss

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss