Skip to the main content.

Arbetsmiljöfrågor - Professionell, Säker, Smidig hjälp för företag

Förbättra er arbetsmiljö med Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och skapa en säker, hälsosam och positiv företagskultur som främjar produktivitet och talang. Ta steget idag mot en hållbar och framgångsrik framtid för ert företag!

Investera i en framgångsrik och hållbar framtid för ert företag genom aktivt arbetet med ert systematiska arbetsmiljöarbete. Kontakta vår HR-Konsulter för expertis och erfarenhet i att skapa en förstklassig arbetsplats som är trygg och säker för alla.
 

Kontakta oss

Våra kunder är gärna referenser

 

SKAPA EN TRYGG OCH VÄLMÅENDE ARBETSMILJÖ MED HJÄLP AV VÅR EXPERTIS OCH ERFARENHET


Är ni redo att transformera er arbetsplats till en trygg, välmående och inspirerande miljö för era medarbetare? Det är dags att implementera Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) för att uppnå en förstklassig arbetsmiljö! Med SAM förbättras arbetsvillkor, arbetsmiljöns kvalitet höjs, produktiviteten ökar, och en positiv företagskultur skapas som lockar och behåller talanger.

Satsa på en framgångsrik och hållbar framtid för ert företag genom att införliva Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). Tillsammans med era anställda kan ni skapa en arbetsplats som präglas av säkerhet, hälsa och framgång. Ta steget idag och börja arbeta för en bättre arbetsmiljö som gynnar både era anställda och ert företag!

Kontakta våra duktiga HR-Konsulter så hjälper vi er!

Kontakta oss

EB_19_2_24-25 förminskad

 

 

Behöver er verksamhet hjälp med att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö?

Ibland kan det vara svårt att förstå innebörden av vad en inkluderande arbetsmiljö är, hur en verksamhet ska arbeta med inkludering och mot diskriminering, samt vilka lagar, regler och förordningar som ska följas. 

Vi stöttar er under hela ert arbetsmiljöarbete för att säkerställa att er verksamhet lever upp till kraven inom arbetsmiljö genom dokumentation, policys, rutiner samt utbildningar. 

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er vidare i ert arbetsmiljöarbete.

 

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) – för en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö

Ökad säkerhet och minskade risker

Genom att kartlägga och bedöma risker på arbetsplatsen kan ni vidta åtgärder för att eliminera eller minska dessa risker. Detta leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro.

Förbättrad arbetsprestation

En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och engagemang bland medarbetare. När anställda känner sig trygga och bekväma på sin arbetsplats ökar deras motivation och produktivitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att ni prioriterar era anställdas välmående och säkerhet. Detta uppfattas positivt av potentiella anställda och bidrar till att ni blir en mer attraktiv arbetsgivare på marknaden.

Ökad konkurrenskraft

Genom att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en hälsosam arbetsplats kan ni minska kostnader relaterade till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador. Detta bidrar i sin tur till en ökad konkurrenskraft för ert företag.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att skapa en god arbetsmiljö i allmänhet.

Arbetsgivaren är också skyldig att samverka med arbetstagare och deras skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa krav kan de bli föremål för sanktioner från Arbetsmiljöverket, såsom förelägganden, förbud eller böter.

 

Vi hjälper dig redovisa hållbar arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till ökad hållbarhet genom att främja en säker, hälsosam och välmående arbetsmiljö. Detta leder till en mer hållbar arbetskraft och en mer ansvarsfull verksamhet. När företag arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor blir de mer attraktiva för både anställda och investerare, eftersom det visar att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

Kontakta oss